برگزار کننده و حامیان

کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر محمد انیسهریاست کنفرانس

ریاست دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا

دکتر احمد محمدیدبیر کمیته اجرایی

استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا

دکتر مجتبی ولی بیگیدبیر کمیته علمی

استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا

Prof.Dr. Bujang Bin Kim Huatکمیته علمی

Civil Engineering Department

University Putra Malaysia

Prof.Dr. Satoru Kawasakiکمیته علمی

Hokkaido University

Division of Sustainable Resources Engineering

دکتر محمدرضا پور محمدیکمیته علمی

استاد دانشگاه تبریز

دكتر رحمان اقباليکمیته علمی

عضو هييت علمي دانشگاه امام خميني

دكتر حيدر جهانبخشکمیته علمی

دانشیار دانشگاه علم وصنعت ایران

دکتر حسن ذوالفقار زادهکمیته علمی

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر حسن احمدیکمیته علمی

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

دکتر علی اکبر تقواییکمیته علمی

دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر هاشمی فشارکیکمیته علمی

عضو هييت علمي پدافند غیرعامل دانشگاه امام حسین

دکتر میترا عظیمیکمیته علمی

استادیاربرنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

مهندس عباس وثیق نیاکمیته علمی

رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین

دكتر سيد امیر حسین هاشميکمیته علمی

عضو هیئت رئیسه نظام مهندسي  استان قزوین

دكتر ميترا غفوريانکمیته علمی

عضو هييت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتررضا سامهکمیته علمی

عضو هييت علمي گروه معماری دانشگاه بين المللي امام خميني

دکتر علی اکبر تقی پورکمیته علمی

استادیار گروه علوم زمین دانشگاه دامغان

دکتر فریبا البرزیکمیته علمی

استادیار گروه معماری  دانشگاه آزاد قزوین

دكتر جماالدين سهيليکمیته علمی

عضو هيات علمي گروه معماری دانشگاه ازاد قزوين

دکتر حامد آبده کیخاعضو شورای سیاستگذاری

استادیار زمین شناسی دانشگاه فنی بوئین زهرا

دکتر آرتمیس معتمدیکمیته علمی

استادیار عمران دانشگاه فنی بوئین زهرا

دکتر مجید گلوئیعضو شورای سیاستگذاری

استادیار عمران دانشگاه فنی بوئین زهرا

دکتر کیانوش ناصر المعمارکمیته علمی

استادیار معماری دانشگاه آزاد قزوین

دکتر مجید فشاریکمیته علمی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی

دکتر امیرحسین مهدیخانیکمیته علمی

استادیار عمران دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

دکتر احمد شکوه فرکمیته علمی

استادیار معماری دانشگاه آزاد قزوین

Prof. Takuji Hamamotoکمیته علمی

Laboratory for Materials and Structures (MSL), Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology

دکتر علی فضلویکمیته علمی

استاد تمام دانشگاه بین المللی امام خمینی

محیط زیست در معدنکاری

دکتر سید باقر حسینیکمیته علمی

دانشیار معماری و شهرسازی  دانشگاه علو صنعت

دکتر مهدی زارعکمیته علمی

استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 

دکتر شریف مطوفکمیته علمی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محسن فضلویکمیته علمی

دکترای زلزله و استادیار دانشگاه بین الملل امام خمینی

دکتر رضا شهرجردیکمیته علمی

دکترای مهندسی صنایع- صنایع

عضو هیئت علمی دانشگاه

مهندس مجید فرجی پورکمیته علمی 
دکتر رضا جعفری هاکمیته علمی 
دکتر هادی محمدزاده رومیانیکمیته علمی 
دکتر سکینه معروفیکمیته علمی 
دکتر اگبر محمدیکمیته علمی 


برگزار کننده و حامیان